Project Description

Curs de directors/es d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de directors/es de lleure

Adreçat a: persones que vulguin aprofundir la seva tasca en l’educació en el lleure i/o monitors/es que vulguin avançar en el seu desenvolupament professional.

Criteris d’accés i estructura formativa de l’escola: per accedir al curs de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil cal tenir 18 anys complerts.

Curs de directors complert:

Etapa lectiva (194 hores presencials + 96 hores de teleformació)

D1. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

D2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

D3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

D4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure.

Etapa pràctica (120 hores)

DP. Mòdul de pràctiques professionals.

Convalidacions: Els següents casos, i només aquests que s’especifiquen, podran convalidar-se els mòduls D2 i D3 del curs de directors/es:

OPCIÓ A: Les persones que tenen el títol de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil (encara que sigui anterior al 2013).

OPCIÓ B: Les persones que tinguin una de les titulacions següents:

 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil o mestre d’educació infantil
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació primària o mestre d’educació primària
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació social
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en pedagogia
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en psicologia
 • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
 • Cicle formatiu de grau superior d’integració social
 • Cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives
 • Màster de Formació del Professorat o Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
 • Màster en Psicopedagogia
 • Títol de Formació Professional II de Jardí d’Infància
 • Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural

A més, aquestes persones, han d’aportar, juntament amb la titulació de les esmentades, una certificació emesa per l’entitat corresponent on constin:

 • Nom i CIF de l’entitat que emet la certificació.
 • Nom i DNI de la persona que signa la certificació.
 • Nom i DNI de la persona de la qual s’acredita l’experiència.
 • El número hores d’experiència (mínim de 700 hores ).
 • Les activitats d’educació en el lleure que  ha fet la persona de la qual s’acredita l’experiència.

Per tant, aquelles persones que compleixin aquest requisits, podran realitzar el curs de directors/es convalidat.

Curs de directors/es Convalidat:

Etapa lectiva (134 hores presencials + 66 hores de teleformació)

D1. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

D4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure.

Etapa pràctica (120 hores)

DP. Mòdul de pràctiques professionals.

IMPORTANT: recordeu que per fer només el curs convalidat cal presentar la documentació que acredita la convalidació abans de la matriculació.

* Els mòduls D2 i D3, en funció del número d’alumnes, es poden desenvolupar exclusius per a gent que està cursant el curs de directors/es o es pot ajuntar a un curs de monitors/es en funcionament.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté el diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil que atorga la Secretaria General de Joventut de  la Generalitat de Catalunya (410 hores).

Preu:

Directors/es (tot sencer): 420€ (el preu inclou, les hores lectives, la tutorització de les hores de teleformació,  el seguiment de les pràctiques, el servei de tutelatge, correcció i avaluació del projecte de pràctiques).

Directors/es convalidat: 310€ (el preu inclou, les hores lectives, la tutorització de les hores de teleformació,  el seguiment de les pràctiques, el servei de tutelatge, correcció i avaluació del projecte de pràctiques).

Inscripcions